Jyty Metropoli ry

Yhdistyksen paikallisena toiminta-alueena ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit ja kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt sekä julkishallintoon läheisesti liittyvät muut työnantajat. Yhdistyksen valtakunnallisena toiminta-alueena ovat yksityisen sektorin järjestöt, säätiöt, yhtiöt ja yleishyödylliset yhteisöt sekä yksittäiset yritykset ko. sektorilla

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toimialueensa kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia, palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta sekä useita muita Jytyn neuvottelemia työehtosopimuksia soveltavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja ja olla puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa paikalliset sopimukset ja niiden sovellutukset.

*****

Yhdistyksen jäsenmaksuprosentti työssäkäyvien osalta on 2024 vuonna 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.

Opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 0€/kk ja he ovat täysivaltaisia osallistumaan kaikkeen toimintaan, myös hallintoon.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kannatusjäsenten (= mm. eläkeläiset) vuosijäsenmaksu on 36€.

*****

Jäsenistö käyttää yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa joka toinen vuosi kokoontuvassa varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa. Siinä kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja varajäsenet sekä päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

Yhdistyksen valtuuston toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessaan valtuusto käsittelee mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnon, sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksessaan valtuusto mm. hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle, päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja maksettavista palkkioista sekä valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valtuusto valitsee joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtajan, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Yhdistyksen  hallitus, puheenjohtaja + 8 jäsentä (v. 2024), on Jyty Metropoli ry:n toimeenpaneva elin. Hallitus hyväksyy mm. paikalliset sopimukset, luo edunvalvonta- ja muita strategioita, huolehtii osaltaan pääluottamusmiesten ja muiden edustuksellisten toimijoiden tukemisesta sekä toimii yhteistyössä Ammattiliitto Jytyn päättävien elimien kanssa. Lisäksi hallitus asettaa avukseen tarvittaessa toimikuntia ja nimeää vastuuhenkilöitä.

Yhdistyksen ammattiosastot, joita yhdisyksellä on kahdeksan (8), valitsevat vuosikokouksissaan johtokuntansa ja tekevät mm. toimintasuunnitelmansa. Ammattiosastot keskittyvät oman toimialueensa erityiskysymyksiin ja tukevat omia toimijoitaan. Toimialueella toimivat luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat osallistuvat ammattiosastonsa johtokunnan työskentelyyn.

*****

Jyty Metropoli ry:n toimisto palvelee yhdistystä ja jäseniä arkipäivisin puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

*****
Jyty Metropoli ry kuuluu Ammattiliitto Jytyyn, joka on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö.

****

Pääsopijajärjestömme on Julkisen alan unioni (JAU), yhdessä JHL:n kanssa

****